Konkurs "Co kryją walizki?" ZAKOŃCZONY - regulamin, lista laureatów

  

KONKURS ZAKOŃCZONY!


Właśnie ruszył wakacyjny konkurs "Co kryją walizki?"!

Potrwa do 17 lipca, a na uczestników czeka 5 nagród rzeczowych.

Zasady konkursu są niezwykle proste - wystarczy dodać 3 opinie tekstowe.

I już! Bierzesz udział w walce o nagrodę :)

  

DO DZIEŁA!


 Dodaj opinię 


Lista laureatów:

05.07.2022 - torba termoizolacyjna - Dawid z Warszawy

08.07.2022 - karta paliwowa BP o wartości 100zł - Jakub z Karpacza

13.07.2022 - kubek termiczny + worko-plecak - Krzysztof z Siemianowic Śląskich

                    - torba termoizolacyjna - Natalia z Kęt

18.07.2022 - kubek termiczny + worko-plecak - Kamila z WarszawySzczegóły konkursu i warunki uczestnictwa znajdują się w poniższym regulaminie.


I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

  1. 1.     Konkurs - pod nazwą Co kryją walizki?” prowadzony przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.

  2. 2.     Organizator Konkursu VSC Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 186 2B/2, kod poczt. 53-235., zarej. w Sądzie Rej. dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463736.

  3. 3.     Uczestnikosoba fizyczna, spełniająca warunki uczestnictwa opisane w Regulaminie Programu „JAKOŚĆ OBSŁUGI”.

  4. 4.     Opinie oceny tekstowe jakości obsługi firm i instytucji, dokonywane poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej https://www.jakoscobslugi.pl/dodaj-opinie zgodnie z Regulaminem Programu „JAKOŚĆ OBSŁUGI”.

  5. 5.     Nagroda W puli nagród znajduje się 5 nagród rzeczowych. Wśród nagród rzeczowych są: Karta podarunkowa BP SuperCard o wartości 100 zł x1, torba termiczna x2, zestaw promocyjny Jakości Obsługi (składający się z kubka termicznego oraz worko-plecaka) x2. Nagrody przydzielane są losowo, pięciu uczestnikom z najbardziej wartościowymi, zgodnymi z regulaminem opiniami.

 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. 1.     Konkurs prowadzony jest w dniach od 1 lipca do 17 lipca 2022 r. na portalu jakoscobslugi.pl.

  2. 2.     Celem Konkursu jest promocja działalności Organizatora, dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców oraz zachęcenie Uczestników do systematycznej współpracy z Organizatorem.

  3. 3.     Udział w Konkursie jest bezpłatny.

  4. 4.     Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.     Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.

2.     Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dodanie minimum trzech różnych opinii tekstowych (na temat trzech różnych marek) oraz posiadanie konta na portalu jakoscobslugi.pl (rejestracja jest możliwa przed dodaniem opinii lub w trakcie).

3.     Zaakceptowanie regulaminu Polskiego Programu Jakość Obsługi jest równoznaczne ze zgłoszeniem do Konkursu i z akceptacją wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

4.     Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe, krewni, powinowaci oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu z tymi osobami.

5.     Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w dowolnym momencie trwania Konkursu bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku podania przez Uczestnika informacji nieprawdziwych lub działania na szkodę Konkursu lub Programu Jakość Obsługi.

6.     Niniejszy Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540, z późniejszymi zmianami).

 

IV. ZASADY KONKURSU I NAGRADZANIE

1.       Aby wziąć udział w Konkursie należy w czasie trwania Konkursu dodać minimum trzy różne opinie tekstowe (na temat trzech różnych marek) i posiadać aktywne konto na portalu (rejestracja jest możliwa przed dodaniem opinii bądź w trakcie).

2.       Organizator wyłoni 5 zwycięzców, którzy otrzymają po jednej, z pięciu dostępnych nagród. Nagrody przydzielane są losowo, laureat nie wybiera nagrody samodzielnie.  

3.       Nagrodę otrzymają autorzy najciekawszych i najbardziej wartościowych z punktu widzenia konsumenta opinii opublikowanych w czasie trwania konkursu na portalu jakoscobslugi.pl.

4.       Aby dodane opinie kwalifikowały się do konkursu, muszą być zgodne z regulaminem Programu „JAKOŚĆ OBSŁUGI” oraz zachować poprawność językową i stylistyczną.

5.       Laureaci zostaną wytypowani oraz poinformowani o zdobyciu nagrody w następujących terminach:

·         05.07.2022r. – wyłonienie pierwszego zwycięscy

·         08.07.2022r. – wyłonienie drugiego zwycięscy

·         13.07.2022r. – wyłonienie trzeciego oraz czwartego zwycięscy

·         18.07.2022r. – wyłonienie piątego zwycięscy

6.       Zwycięzcy Konkursu zostaną zawiadomieni o wygranej drogą e-mailową.

7.       Zwycięzcy Konkursu w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania informacji o wygranej, skontaktują się z Organizatorem drogą e-mailową i przekażą adres, na który Organizator prześle nagrodę oraz numer kontaktowy. Brak przekazania informacji przez Zwycięzcę o danych w tym terminie oznacza odmowę przyjęcia nagrody, wówczas Organizator ma prawo wyłonić kolejnego zwycięzcę Konkursu.

8.       Nagrody zostaną wysłane w terminie do 10 dni roboczych od daty podania przez zwycięzcę Konkursu adresu wysyłkowego.

9.       Lista laureatów, zawierająca imię, miejscowość i otrzymaną nagrodę, zostanie opublikowana na stronie portalu Jakość Obsługi.

10.    Uprawnienie Uczestnika do nagrody jest niezbywalne. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

 

V. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.       Wszelkie reklamacje z tytułu Konkursu, mogą być składane pisemnie na adres Organizatora przez cały okres trwania Konkursu, ale nie później niż w terminie do 14 dni, licząc od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

2.       Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres reklamującego jak również opis i przyczynę reklamacji. Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Za datę wniesienia oraz odpowiedzi na reklamację uważa się datę określoną stemplem pocztowym.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn. Każdorazowa zmiana Regulaminu poprzedzona będzie poinformowaniem Uczestników o fakcie jej dokonania oraz o jej zakresie.

2.       Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia czasu trwania Konkursu oraz modyfikacji jego zasad. Ewentualne ogłoszenie zmian nastąpi za pośrednictwem strony internetowej Konkursu (www.jakoscobslugi.pl) oraz na profilu społecznościowym Organizatora.

3.       Regulamin Konkursu dostępny będzie do wglądu przez cały czas jego trwania na stronie internetowej Organizatora (www.jakoscobslugi.pl).

4.       W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stroną rozstrzygającą jest Organizator. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej przysługuje Uczestnikowi i Organizatorowi dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej określonej w niniejszym regulaminie przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.

5.       Wszelkie spory związane z realizacją Konkursu, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. 


Twoja opinia się liczy!

Powiedz innym o swoich pozytywnych i negatywnych doświadczeniach

Nie czekaj, aż wyprzedzi Cię konkurencja!

Aktualności

Zakupy w czasach inflacji. Jakie są aktualne trendy konsumenckie?

Wszystkie branże walczą o klienta kusząc go lepszymi cenami. Tegoroczna edycja badania Grupy Muszkieterów (zarządzającymi sieciami Intermarché i Bricomarché) pokazała, że rosnąca inflacja...

Czytaj więcej

Jak obniżyć rachunki za energię? Poznaj sprawdzone sposoby!

Zbliżająca się zima może być bardzo trudna nie tylko z powodu niskich temperatur. Wiele Polaków już teraz patrzy na szalejącą inflację, zwiększające...

Czytaj więcej

Sztuczna inteligencja w e-commerce! Jak wspiera sklepy internetowe?

Liczba sklepów internetowych z roku na rok rośnie w dynamicznym tempie. Myśląc o przyszłości e-commerce, nie można pominąć bardzo ważniej kwestii...

Czytaj więcej

Strefa Gwiazd Jakości Obsługi