Polityka bezpieczeństwa

Funkcjonowanie witryny

Organizator nie oświadcza i nie zapewnia, że niniejsza witryna będzie dostępna i że będzie spełniać oczekiwania jej użytkownika, że użytkownik będzie mieć nieprzerwany dostęp do Witryny, że nie wystąpią opóźnienia w aktualizacji lub publikacji informacji na witrynie, awarie, błędy, pomyłki, pominięcia, bądź, że nie dojdzie do utraty przesyłanych informacji. Organizator nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, co do rzetelności, funkcjonalności lub efektywności oprogramowania osób trzecich, używanego w związku z witryną.

Porady dotyczące haseł

Hasła stanowią klucz umożliwiający dostęp do informacji w Internecie. Zalecamy stosowanie różnych haseł dla poszczególnych aplikacji i serwisów internetowych. Jeśli używasz jednego hasła bądź podobnych haseł, zwiększa się prawdopodobieństwo, że ktoś może to hasło odkryć i wykorzystać w sposób nieuprawniony. Staraj się nie używać haseł, które można łatwo odgadnąć, takich jak np. imiona rodziny lub zwierząt domowych, daty urodzenia, numery telefonów. Nigdy nie zapisuj haseł lub jeśli musisz zanotować hasło, zapisz je, zmieniając kolejność, brzmienie itp.

Aktualizacja i przystosowanie programów i przeglądarek internetowych

W programach komputerowych, także w przeglądarkach internetowych, zdarzają się tzw. „słabe punkty”, wobec których producenci oprogramowania wprowadzają na rynek korekty i nowe wersje programów. Twórcy wirusów i hakerzy wykorzystują słabe punkty w programach, aby bezprawnie uzyskać dostęp do komputerów osobistych, w których nie zostały one wyeliminowane. Zaleca się bieżącą aktualizację oprogramowania.

Programy typu firewall i antywirusowe

Zalecamy używanie programów antywirusowych i programów firewall. Aby program antywirusowy był skuteczny, należy go regularnie aktualizować przy wykorzystaniu najnowszych plików, zawierających definicje wirusów. Program typu firewall uniemożliwia osobom trzecim dostęp za pośrednictwem Internetu do Twojego komputera i znajdujących się w nim danych oraz zapobiega bezprawnemu przesyłaniu informacji z/do Twojego komputera osobistego.

Poczta internetowa

Zagwarantowanie całkowitego bezpieczeństwa wiadomości przesyłanych za pośrednictwem Internetu nie jest możliwe, gdyż mogą one ulec przechwyceniu, utracie lub zmianie. Nie jesteśmy odpowiedzialni za powyższe wiadomości i nie ponosimy wobec użytkownika ani jakiegokolwiek innego podmiotu odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub z jakiegokolwiek innego powodu,niniejsza związanego z wiadomościami przesyłanymi przez użytkownika do Organizatora lub wiadomościami przesyłanymi użytkownikowi przez Organizatora za pośrednictwem Internetu.

Informacje prawne

Niniejsza Witryna prezentuje model działania Programu „Jakość Obsługi” oraz usługi świadczone przez Organizatora, zgodnie z Regulaminem Programu. Informacje zamieszczone na Witrynie zostały opracowane na podstawie dokonanej przez Organizatora interpretacji przepisów prawa i praktyki, obowiązującej w chwili udostępnienia Witryny. Ewentualne przyszłe zmiany przepisów prawa oraz praktyk, mogą mieć wpływ na informacje zawarte w niniejszej witrynie. Witryna przeznaczona jest wyłącznie dla osób zamieszkujących terytorium Polski. Mimo podjęcia przez nas zasadnych działań, zmierzających do zapewnienia rzetelności, aktualności, dostępności, poprawności i kompletności informacji opublikowanych na witrynie, informacje te zostają udostępnione w postaci, w jakiej one istnieją i są aktualnie dostępne, w związku z czym nie składamy jakichkolwiek oświadczeń ani zapewnień, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, dotyczących przedmiotowych informacji. W pewnych przypadkach informacje podane na niniejszej stronie zostały uzyskane ze źródeł zewnętrznych (w stosunku do Organizatora Programu) i choć Organizator poczynił starania mające na celu zapewnienie rzetelności wszelkich podanych informacji, nie składa on żadnych oświadczeń ani zapewnień, odnośnie dokładności podawanych informacji i nie może ponosić odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. Zaleca się w razie potrzeby weryfikację poszczególnych publikowanych na Witrynie opinii. Wszystkie produkty i usługi oferowane przez Organizatora podlegają zasadom i warunkom oraz zastrzeżeniom wynikającym z poszczególnych umów dotyczących ich stosowania - w szczególności Regulaminów. Warunki te należy interpretować łącznie z wszelkimi zasadami, warunkami i zastrzeżeniami, zawartymi na poszczególnych stronach witryny. W przypadku ewentualnych rozbieżności, zasady, warunki i zastrzeżenia zawarte w Regulaminie i umowach będą miały charakter nadrzędny w stosunku do warunków publikowanych na witrynie. Informacje, materiały i teksty zawarte na stronach witryny mogą ulec zmianie w każdej chwili, bez uprzedzenia. Zmiany warunków mogą być dokonywane w dowolnym czasie drogą aktualizacji witryny, również bez uprzedzenia. Dostęp do niniejszej witryny oraz korzystanie z niej oznacza, że użytkownik zapoznał się z niniejszymi zasadami i bezwarunkowo je akceptuje.

Znaki towarowe i prawo autorskie

Jeżeli nie zaznaczono inaczej prawa autorskie do stron ekranowych, informacji i materiałów oraz ich rozmieszczenia w ramach witryny należą do Organizatora, który zezwala na drukowanie, powielanie, kopiowanie i tymczasowe przechowywanie fragmentów witryny dla własnych potrzeb lub w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Organizatora. Zabrania się dokonywać jakichkolwiek zmian w treści bez uprzedniej zgody Organizatora na piśmie. W szczególności zabronione jest wykorzystanie bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora jakiejkolwiek części witryny oraz tworzenia linków pomiędzy jakąkolwiek inną witryną a niniejszą witryną.

Strefa Gwiazd Jakości Obsługi